Donation Form

In Dutch:

Door onderstaand formulier in te vullen meldt u zich aan als donateur van Letteren Vooruit te Groningen.

Ondergetekende verklaart:

– zich aan de regels van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele bestuursbesluiten te houden. Deze documenten zijn te vinden op onze website: letterenvooruit.nl.
– jaarlijks dan wel eenmalig de in onderstaand formulier opgegeven donateursbijdrage over te maken op IBAN nummer NL86 INGB 0007 5172 33 t.a.v. Letteren Vooruit.
– wanneer de gebruiker in onderstaand formulier verklaart jaarlijks te doneren akkoord te zijn, dat het donateurschap van Letteren Vooruit zonder opzegging vier weken voor het nieuwe collegejaar (1 september) telkens stilzwijgend voor een jaar wordt gecontinueerd.