30 jan Voldoendes Herkansen

1. Introductie

Letteren Vooruit acht het van groot belang dat studenten het uiterste uit hun studie kunnen halen. Hiervoor zijn onder andere de kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden voor extra-curriculaire activiteiten belangrijk. Ook is het van belang dat de student goede cijfers haalt en dat deze cijfers een goede afspiegeling zijn van de kennis en expertise van een student. Omdat tentamens slechts een momentopname zijn, komt dit helaas niet altijd goed tot zijn recht. Van meerdere studenten hebben wij klachten gehoord over de huidige herkansingsregeling en hoe deze hen verbiedt voldoendes te herkansen. Slechte prestaties die het gevolg zijn van vervelende omstandigheden kunnen hierdoor niet worden goedgemaakt, en dit kan het gemiddelde van een student ernstig naar beneden halen.

Om ervoor te zorgen dat studenten het uiterste uit hun studie kunnen halen en met een fijn en representatief gemiddelde verder kunnen naar hun masteropleiding of naar de arbeidsmarkt, pleit Letteren Vooruit voor het invoeren van een nieuwe herkansingsregeling die het herkansen van voldoendes mogelijk maakt.

2. Analyse

Op dit moment is het bij de Faculteit der Letteren niet mogelijk om voldoendes te herkansen. Van veel studenten hebben wij gehoord dat hier wel behoefte aan is, en dat de huidige regeling verschillende problemen veroorzaakt. Voor studenten is het belangrijk om een goed gemiddelde te behalen voor bijvoorbeeld toelating tot een universiteit in het buitenland, toelating tot een masteropleiding en uiteindelijk ook voor een ieders positie op de arbeidsmarkt. Dit is de voornaamste reden waarom er belang voor is om voldoendes te kunnen herkansen. Op het moment dat een student nét een 5,5 haalt, doordat hij of zij zich door omstandigheden niet goed heeft kunnen voorbereiden, kan er een flinke verlaging van het gemiddelde plaatsvinden. Het is zonde dat de student onder zijn of haar kunnen heeft gepresteerd en niet de mogelijkheid krijgt om het te verbeteren. Bovendien is het zeer opmerkelijk dat een student die een 2 heeft gehaald op de eerste kans, het vak nog wel met een 9 kan afronden door gebruik te maken van de tweede kans, terwijl een student die een 5,5 heeft gehaald deze mogelijkheid niet heeft.

Vanuit de studenten zelf hebben wij ook meegekregen welke vervelende situaties de huidige herkansingsregeling kan veroorzaken. Zo heeft een letterenstudent zich vorig jaar bij ons beklaagd dat zij een mondeling voor haar taal minor moest herkansen, omdat de docent een 5,4 had gegeven. Toen zij naar de inzage van dit vak ging, bleek dat zij wel een 5,6 had gehaald. De docent had een 5,4 toegekend, omdat zij ervan overtuigd was dat de studente beter zou kunnen presteren en het met een 5,4 wel mogelijk zou zijn naar de herkansing te gaan, maar met de 5,6 niet. Hoewel de studente zelf ook dacht dat zij beter zou kunnen presteren, had zij liever de 5,6 toegekend gekregen, zeker aangezien dit haar laatste toetsmoment was voor de zomervakantie. Toen zij vroeg of dit alsnog mogelijk was, werd dit geweigerd. Dit was een vervelende situatie, die mede het gevolg is van de huidige herkansingsregeling. Als het immers mogelijk was geweest om voldoendes te herkansen, dan had de docent niet een onvoldoende hoeven geven om de student de mogelijkheid te geven te herkansen.

Een andere rare situatie die ontstaat door de huidige regeling is dat docenten aan studenten zelf vragen of zij liever een 5.4 of een 5.5 toegekend krijgen voor een tentamen of mondeling. Wij hebben van meerdere studenten gehoord dat dit hen is overkomen. Deze situatie is merkwaardig, en is wederom het gevolg van de huidige herkansingsregeling.

Bij verschillende andere faculteiten van de RUG is het wel mogelijk om voldoendes te herkansen, zoals de Faculteit Rechtsgeleerdheid(1) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde(2). Een veelgenoemd bezwaar tegen het invoeren van de mogelijkheid van het herkansen van voldoendes, is dat het de werkdruk voor docenten erg zou verzwaren. Uit contact met een lid van de personeelsfractie van de faculteitsraad van Economie en Bedrijfskunde blijkt dat dit in de praktijk meevalt. Studenten verspelen immers met een herkansing het recht op cum laude, waardoor er in de praktijk voor veel studenten geen prikkel is om de voldoendes te herkansen. Dit neemt niet weg dat er studenten zijn die wel graag voldoendes willen herkansen, en voor hen is het invoeren van deze regeling dan ook van belang.

Voor studenten die een hoog gemiddelde willen hebben, is het van belang dat de mogelijkheid er is om voldoendes te herkansen. Bovendien is het uiteindelijke doel van vakken en uiteindelijk van de opleiding, dat de studenten een goede beheersing hebben van de aangeboden stof. Studenten die wegens omstandigheden niet goed hebben kunnen leren voor hun tentamen, maar alsnog een krappe voldoende halen, beheersen de stof van het hele vak niet perse goed, maar hebben eerder geluk gehad. Voor de tweede kans zullen zij beter leren om een beter cijfer te halen, wat uiteindelijk voor een betere beheersing van de stof zal zorgen. Dit is niet alleen in het belang van de student, maar ook van de opleiding.

3. Voorstel

Om deze situatie te verbeteren stellen we voor om het herkansen van voldoendes gedeeltelijk in te voeren. Met het invoeren van dat systeem richten we onze focus op de hiervoor beschreven groep studenten: de studenten die er door omstandigheden niet in zijn geslaagd voldoende te leren, maar hun tentamen in de eerste kans toch graag maken. Bij het behalen van een krappe voldoende krijgen zij hiermee de kans hun kennis van het vak alsnog te verbeteren en daarvoor gewaardeerd te worden met een hoger cijfer.

We stellen voor om de herkansing van de behaalde voldoende bij de tweede kans te doen. Studenten zullen hun tweede tentamen op die manier gezamenlijk maken met de groep studenten die hun tweede kans benut omdat zij in de eerste kans een onvoldoende hebben behaald. Door dit op hetzelfde moment te doen, ontstaat er geen extra druk bij de docenten van het vak: zij hoeven geen extra tentamen te maken zodat de voldoendes herkanst kunnen worden. Dit tentamen is reeds beschikbaar.

Wel zal deze mogelijkheid afgebakend moeten worden in de zin dat niet alle aan de faculteit behaalde voldoendes herkanst kunnen worden. De mogelijkheid zou alleen moeten bestaan voor reguliere schriftelijke en mondelinge tentamens. Hiermee wordt uitgesloten dat behaalde voldoendes voor werkstukken en scripties herkanst kunnen worden. Dit zijn grotere opgaven waarvoor de kans kleiner is dat er door omstandigheden niet gepresteerd kon worden door de student. Daarnaast zou het eventueel herkansen van voldoendes voor die beproevingen wel buitensporig veel extra werkdruk opleveren voor docenten.

Ook zal er duidelijk moeten worden gemaakt dat – indien een student een voldoende wenst te herkansen – zijn of haar eerste cijfer vernietigd zal worden. Een situatie waarin het hoogste cijfer telt is dus niet aan de orde. Doordat het laatste cijfer altijd telt, wordt uitgesloten dat een groep studenten die een gokje wil wagen en daarom de tweede kans wil maken, meedoet aan de herkansing. Een deelname van die studenten zou namelijk slechts extra werkdruk opleveren zonder dat er een betere kennisoverdracht plaatsvindt. Omdat het laatste cijfer telt, zal deze regeling de hiervoor beschreven groep aantrekken, die weet dat er een risico zit in het maken van de herkansing en daarom zijn best zal doen de kennis nog meer eigen te maken. Dit is ook in lijn met de analyse zoals die aan ons verschaft is door de docentgeleding van de Faculteitsraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Ten slotte worden studenten die gebruik maken van de voorgestelde regeling uitgesloten van het behalen van het judicium cum laude of summa cum laude. Dit is reeds onderdeel van de regeling omtrent het judicium cum laude; bij deelname aan een herkansing vervalt in ieder geval het recht op het judicium cum laude.

(1) Bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid is het mogelijk om een met een voldoende resultaat afgelegd tentamen als ‘niet afgelegd’ aan te merken, waarna de student het tentamen bij een volgende gelegenheid opnieuw kan afleggen. Deze regeling geldt voor maximaal twee tentamens per studiejaar. Dit staat beschreven onder Artikel 8.13 van deel A van de Onderwijs- en Examenregeling van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
(2) Ook bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is het mogelijk voldoendes te herkansen. Studenten kunnen zich zelf voor het hertentamen aanmelden. Bij herhaling van een tentamen geldt het hoogst behaalde cijfer. Dit staat beschreven onder Artikel 12.5 van het Onderwijs- en Examenreglement van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.