01 dec The Letter: minorenbeleid, strijd om raadsstukken en landelijk overleg

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

In november is er wederom genoeg noemenswaardigs gebeurd. Deze maand is er weer nieuws naar voren gekomen betreffende het nieuwe minorensysteem. Verder was er een conflict rond de uitgave van raadsstukken en is duidelijk geworden dat Letteren Vooruit onderdeel zal uitmaken van een landelijke samenwerking van faculteitsraden.

Minorenbeleid

Afgelopen raadsvergadering is wederom de voortgang van de veranderingen in het minorenbeleid besproken. In het studiejaar 2016-2017 gaan de veranderingen voor nieuwe studenten al in: de minorruimte verschuift dan definitief naar het eerste semester van het derde jaar. De programmawijzigingen zijn vrijwel allemaal goedgekeurd, op drie studies na. We verwachten dat deze de komende tijd ook herzien worden en dat het nieuwe eerstejaarsprogramma met uitsluitend majorvakken volgend studiejaar zal beginnen.

Het plan is dat de nieuwe minoren worden ingedeeld in de typen premaster, buitenland, career, educatief en universitair. Aan de precieze invulling van deze typen wordt gewerkt door verschillende werkgroepen, en de hoop is dat de minoren in hun nieuwe vorm in het studiejaar 2018-2019 kunnen beginnen. In de raadsvergadering van 27 november heeft Letteren Vooruit zijn steun uitgesproken voor de mogelijkheid om twee pakketten van 15 ECTS te kunnen volgen in de minorruimte, waar nu over wordt nagedacht. Hiermee wordt het combineren van twee pakketten zoals dat nu mogelijk is met minorruimte en vrije ruimte weer mogelijk, zij het in kleinere omvang.

Deze opzet voorkomt ook problemen met switchen: een student die toch ontevreden is over zijn minorkeuze, kan dan na 15 punten alsnog switchen naar een andere minor. Daarnaast ontstaan er problemen met de marketing van de opleidingen in hun nieuwe vorm. Het is tot nu toe nog te onduidelijk voor toekomstige studenten hoe hun opleiding eruit gaat zien na het eerste jaar en de invulling van de minoren is op dit moment nog te vaag. Letteren Vooruit volgt de ontwikkelingen op de voet en hoopt dat er de komende tijd goede stappen worden gemaakt.

Toegang tot raadsstukken

Tijdens de raadsvergadering van september lieten het faculteitsbestuur en de raadsfracties weten dat ze onaangenaam verrast waren door een stuk in de Universiteitskrant (UK) over de begroting van de faculteit. Dit stuk werd overgenomen in het Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad, nog voordat de studenten en het personeel van de faculteit waren ingelicht over de financiële situatie waar de faculteit zich in bevindt. Het faculteitsbestuur heeft naar aanleiding hiervan een gesprek gehad met de betreffende journalist van de UK.

Hierin zijn beide niet nader tot elkaar gekomen, waarna het faculteitsbestuur heeft besloten de UK voor de raadsvergaderingen geen stukken meer toe te zenden. Zij krijgen in plaats daarvan alleen de agenda, waarna de UK op basis hiervan kan besluiten een journalist de vergadering bij te laten wonen. Toegang tot de stukken is achteraf pas mogelijk. De UK heeft persvrijheid natuurlijk hoog in het vaandel zitten en zal deze maatregelen vast en zeker onacceptabel vinden.

Letteren Vooruit is voor transparantie en zal hier voor strijden, los van de vraag wie hier nu blaam treft. Voor ons is openheid richting studenten van groot belang, ook waar het de financiële positie van de faculteit betreft. Media als de UK moeten hierover gedegen kunnen berichten, en toegang tot de stukken is daarvoor noodzakelijk. Letteren Vooruit heeft in de raadsvergadering deze maand kritische vragen gesteld over deze zaak. Tot onze treurnis heeft het faculteitsbestuur vastgehouden aan haar standpunt. Letteren Vooruit zal altijd bereid zijn de UK – en andere media – te woord te staan over de ontwikkelingen op onze faculteit. We hopen ook dat de UK de vergaderingen blijft bijwonen, zodat de ontwikkelingen op de faculteit onder de aandacht van studenten blijven.

Landelijk overleg

Om toch met een positieve noot te eindigen: Letteren Vooruit heeft deze maand een uitnodiging van de faculteitsraad Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht gekregen voor een landelijke samenwerking. Het plan is om met alle faculteitsraden Geesteswetenschappen, waar in het geval van de RUG die van Letteren ook onder valt, bijeen te komen om van elkaar te weten te komen hoe de zaken op faculteitsniveau geregeld worden. Dit gaat op elke universiteit natuurlijk anders. Namens de Letterenfaculteit van de RUG zal 10 december een afvaardiging van Letteren Vooruit en Lijst Alpha naar deze bijeenkomst gaan. We hopen dat dit een fijne en leerzame ervaring zal worden.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.