04 jul The Letter: Klimaatbeheersing, flexwet en clusterbesturen

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

De maand juni bracht een hoop interessante ontwikkelingen met zich mee. De klimaatbeheersing in het Harmoniecomplex werd aan de kaak gesteld, de positie van studenten die voor de RUG werken is aan verandering onderhevig en het faculteitsbestuur werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Verder was er discussie over verkiezingspraatjes bij hoorcolleges en nieuws over het Yantai-project. Dit is de laatste The Letter van dit collegejaar: de volgende zal die van september zijn.

Klimaatbeheersing

De warmte in de kantine en de studieruimtes van het Harmoniecomplex leidt vaak tot frustratie bij studenten. Een matige klimaatbeheersing komt het studeren niet ten goede en daarom heeft de fractie van Letteren Vooruit bij het faculteitsbestuur geïnformeerd of dit probleem op te lossen valt. De portefeuillehouder middelen van het faculteitsbestuur gaf aan druk bezig te zijn geweest met het klimaat in de kantine, maar daar helaas niets te kunnen doen. De hitte in de studieruimten bleek wel te verhelpen; daar is het inmiddels aangenaam een paar graden kouder. Daarnaast zal bij de toekomstige verbouwing van het Harmoniecomplex meer aandacht uitgaan naar de klimaatbeheersing. De fractie van Letteren Vooruit hoopt dat studenten nu vaker in aangename temperaturen kunnen studeren.

Studentambassadeurs en vrijwilligersregeling

Het kabinet heeft een nieuwe flexwet ingevoerd, waardoor de Rijksuniversiteit Groningen haar personeelsbeleid moet wijzigen. Voor studenten die vrijwilligerswerk doen op de universiteit of studentambassadeur zijn, is dit interessant. Het faculteitsbestuur kijkt inmiddels naar de mogelijkheid om studentambassadeurs vaste aanstellingen te geven.

De fractie van Letteren Vooruit wil echter mogelijke nadelen voor de student nu al aan de kaak stellen. Als het zo is dat er vanwege de vaste aanstelling minder studentambassadeurs kunnen worden aangesteld en die ook nog eens een lager uurloon gaan ontvangen, is dat een zorgelijke zaak. Het is nu aan het faculteitsbestuur om nieuw beleid te maken naar aanleiding van de flexwet. De fractie van Letteren Vooruit zal dit proces op de voet blijven volgen, zodat er voor de betrokken studenten geen onduidelijkheden zullen ontstaan.

Studentleden van afdelingsbesturen

Vanwege de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) komen studentleden van afdelingsbesturen niet in aanmerking voor een vergoeding van hun werkzaamheden. De fractie van Letteren Vooruit heeft dit aangekaart en het een scheve verhouding genoemd, omdat studenten die zich actief inzetten voor de medezeggenschapsraden of de onderwijscommissies wel een vergoeding krijgen. Het faculteitsbestuur heeft echter aangegeven dat een dergelijke vergoeding er niet zal komen, omdat er geen geld beschikbaar voor is. Zowel de fractie van LV als het faculteitsbestuur betreurt deze situatie.

Mogelijke clusterbesturen

De huidige financiële situatie heeft er voor gezorgd dat het faculteitsbestuur de organisatiestructuur van de Faculteit der Letteren flink onder de loep neemt. Nieuwe clusters lijken daaruit voort te vloeien, wat betekent dat bepaalde opleidingen aan elkaar worden gekoppeld en door een eigen clusterbestuur worden gerund. Die clusterbesturen moeten meer bevoegdheden van het faculteitsbestuur gaan overnemen, waaronder de financiële verantwoordelijkheden. Afdelingsbesturen zouden in deze nieuwe organisatiestructuur komen te vervallen. In een aparte overlegvergadering in het komende collegejaar zal dit plan worden besproken.

Verkiezingen en campagne

Na de verkiezingen heeft het faculteitsbestuur een memo opgesteld. Het faculteitsbestuur wil graag dat er bij de verkiezingen een hoge opkomst is, maar heeft tegelijkertijd ook de wens om strakke richtlijnen op te stellen voor informatiepraatjes bij hoorcolleges. De studentenfracties zouden niet hun eigen standpunten moeten behandelen, maar puur het belang van de verkiezingen moeten aanstippen. Ook acht het faculteitsbestuur het wenselijk dat de studentenfracties de praatjes tegelijkertijd houden en dat docenten niet meer dan één keer door een fractie worden benaderd.

De fracties van Letteren Vooruit en Lijst Alpha hebben gezamenlijk gereageerd op die memo. De fractievoorzitters vinden het belangrijk dat juist wel de standpunten van de partijen worden uitgelicht, zodat studenten op basis daarvan een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dit zou gepaard moeten gaan met algemene informatie over hoe het systeem van medezeggenschap in elkaar steekt. Beide partijen willen graag hun eigen campagne inrichten en hun zelfstandigheid behouden. Uiteraard zal wel altijd de keuze van een docent worden gerespecteerd, zoals voorheen ook gebeurde. Alleen de docent zou moeten bepalen of er één of meerdere collegepraatjes bij het hoorcollege worden gegeven.

Yantai

Het faculteitsbestuur heeft recentelijk intern gesproken over eventuele deelname aan een voorbereidend studiejaar in Yantai. De fractie van LV heeft daar kritische vragen over gesteld. Op dit moment is er een raadscommissie bezig om de voor- en nadelen van een deelname van de Faculteit der Letteren aan het Yantai-project te onderzoeken. Het faculteitsbestuur heeft aangegeven dat er een gezamenlijk voorbereidend jaar komt, met alle andere faculteiten die ook op de nominatie staan om opleidingen in Yantai aan te bieden. Na het onderzoek van de raadscommissie zal de faculteitsraad zich positief of negatief uitspreken over deze plannen.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.