01 jan The Letter: begrotingszorgen, landelijke samenwerking en start commissies

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

In december waren er nieuwe ontwikkelingen op faculteitsniveau, op landelijk niveau en binnen de vereniging Letteren Vooruit. De universiteitsraadvergadering boog zich over de begroting van de Letterenfaculteit en een landelijk overleg van de Geesteswetenschappelijke faculteiten lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. Verder vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Letteren Vooruit plaats. In december werden er ook sollicitaties gehouden en commissies gevormd.

Begrotingszorgen

Om de financiële situatie van Letteren te verbeteren, heeft het faculteitsbestuur een vijftal maatregelen voorgesteld. Het aantal masterinschrijvingen moet worden verhoogd, de doorstroom van de bachelor naar de master moet worden verbeterd, het nominaal studeren moet worden aangemoedigd en zowel het minorenaanbod als het masteraanbod moet worden beperkt. Er zullen waarschijnlijk masters gaan verdwijnen, maar verreweg de meeste masters zullen in veranderde vorm doorgaan. Het faculteitsbestuur wil programma’s specifieker maken en een duidelijk gezicht geven.

De partijen in de universiteitsraad hebben hun zorgen uitgesproken over de financiën van de Letterenfaculteit. Lijst Calimero heeft aangegeven dat het niet altijd wenselijk is om met een bestuursbril op dergelijke beslissingen te nemen en geeft aan dat het oordeel van de studenten ook moet worden meegenomen. De Studenten Organisatie Groningen (SOG) geeft aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden en zoekt naar een structurele aanpak. Hierbij wijzen ze vooruit naar de bespreking van het allocatiemodel in februari, waarbij de verdeling van het budget over de faculteiten opnieuw onder de loep wordt genomen. Lijst STERK benadrukt dat een structurele oplossing voor Letteren niet alleen bewerkstelligd kan worden vanuit het allocatiemodel. Dit moet volgens hen gecombineerd worden met een verbeterd plan van het faculteitsbestuur.

Letteren Vooruit is eveneens voorstander van een structurele oplossing. Een herverdeling van de middelen voor de faculteiten zou een belangrijke stap kunnen zijn in het verbeteren van de financiële positie van de Letterenfaculteit. Letteren Vooruit kijkt dan ook met belangstelling uit naar de discussie die hierover zal ontstaan in de universiteitsraad en zal hier te zijner tijd weer aandacht aan besteden.

Landelijke samenwerking

Op donderdag 10 december heeft Letteren Vooruit deelgenomen aan een landelijk overleg van de Geesteswetenschappelijke faculteitsraden. Dit overleg werd georganiseerd door de faculteitsraad Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Andere genodigden op deze bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van de zusterfaculteiten in Amsterdam (UvA en VU), Leiden, Maastricht en Nijmegen.

Tijdens het overleg is een aantal zaken besproken die bij alle faculteiten aan de orde van de dag zijn. Hierbij kan worden gedacht aan begrotingsperikelen, het euvel van de niet-bekostigde student en de ontwikkelingen rond de toelatingseisen voor masteropleidingen. Niet alleen de Letterenfaculteit van de RUG heeft financiële problemen en bij veel faculteiten wordt nagedacht over het selectiever maken van de masters. Tot op heden zijn echter lang niet alle faculteiten van plan om de toelatingseisen voor de masteropleidingen strenger te maken.

Het is de bedoeling dat dit landelijke overleg geen eenmalige aangelegenheid wordt. Er is afgesproken om vaker te gaan vergaderen en op tal van punten te gaan samenwerken. Zo kan er gezamenlijk voor worden gestreden dat de masterprogramma’s niet te selectief worden en kan getracht worden het aanzien van de geesteswetenschappen te verhogen. In januari staat een volgende bijeenkomst gepland. Letteren Vooruit hoopt lering te trekken uit de gang van zaken op onze zusterfaculteiten.

Start van de commissies

December was ook voor de vereniging Letteren Vooruit een drukke maand. Op donderdag 3 december vond de allereerste Algemene Ledenvergadering van Letteren Vooruit plaats. Het bestuur heeft de plannen voor 2016 tijdens deze bijeenkomst bekendgemaakt. Er is daarna begonnen met de commissiesollicitaties.

De sollicitaties zijn inmiddels achter de rug. De activiteitencommissie en de redactiecommissie zijn compleet. De panelcommissie, onderzoekscommissie en promotiecommissie zijn tot op heden deels gevuld. Om laatstgenoemde commissies optimaal te kunnen laten functioneren, zoekt Letteren Vooruit nog enthousiaste leden. Je kunt dus nog altijd lid worden en deel uit gaan maken van een commissie.

De panelcommissie zal gaan fungeren als medium tussen de Letterenstudenten en onze vereniging. Studenten van de faculteit kunnen bij deze commissie terecht als ze faculteitsgerelateerde vragen hebben. De onderzoekscommissie is verantwoordelijk voor het schrijven van een voorstel voor de kieslijst. Deze kieslijst is belangrijk bij het formeren van een kandidaatsfractie voor de facultaire verkiezingen aan het eind van dit studiejaar. De promotiecommissie regelt de promotie rond de verkiezingscampagne en zet zich in om leden te werven. Hoe Letteren Vooruit zich organiseert en presenteert tijdens de campagneweken is de verantwoordelijkheid van deze commissie.

Nieuwjaarsborrel

Op dinsdag 5 januari zal de nieuwjaarsborrel van de vereniging Letteren Vooruit plaatsvinden. De borrel begint om 21:00 en vindt plaats in Tram 13 (Gelkingestraat 13). Uiteraard zijn al onze huidige leden uitgenodigd. Als je nog niet lid bent, maar wel nieuwsgierig bent naar onze vereniging, dan ben je ook van harte welkom.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.