01 okt The Letter: begrotingsperikelen, minorenbeleid en mastertoelatingen

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.In september haalde de Letterenfaculteit de landelijke pers. Helaas was dit niet om positieve redenen, maar om een zorgwekkende begroting. In dit maandoverzicht zal die begroting toegelicht worden. Ook aan bod komen de ontwikkelingen omtrent het nieuwe minorenbeleid, de speculaties over nieuwe voorwaarden voor masteropleidingen, een mogelijk experiment met beurspromovendi en de indeling van ruimtes voor studieverenigingen.

Begrotingsperikelen

In 2013 is er stevig gereorganiseerd en in 2014 werd verwacht dat er in 2018 weer zwarte cijfers konden worden geschreven. De in september van dit jaar voorgelegde begroting was helaas minder optimistisch: alleen door de volledige reserve te gebruiken kan er in 2016 quitte worden gespeeld en in 2019 zal het exploitatietekort tot 7,8 miljoen euro zijn opgelopen. Met de voorgestelde begroting voor 2016 is ingestemd, maar niet met de begroting voor de daaropvolgende jaren. Het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zullen zich opnieuw buigen over de te nemen maatregelen en de universiteitsraad zal in november ook de begrotingen voor 2017 tot en met 2019 onder de loep nemen.

Voor de tekorten zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen. Ten eerste is ongeveer 40% van de studenten aan de Letterenfaculteit een zogenaamde niet-bekostigde student. In deze groep vallen voornamelijk studenten die niet nominaal studeren en studenten met een tweede studie. Ten tweede groeien de personeelskosten, vooral omdat er voor nieuwe studies – zoals de nieuwe bacheloropleiding Media Studies – nieuwe docenten aangetrokken moeten worden. De kosten lopen hierbij voor op de baten; nieuwe studies zijn investeringen die zich pas enkele jaren later terugbetalen. Ten derde is de inkomstenstroom van overheids- en projectgelden teruggelopen.

In de vergadering van de faculteitsraad heeft Letteren Vooruit haar grote zorgen geuit omtrent de begrotingen. Nieuwe maatregelen zijn niet af te wenden, maar het belang van de student moet niet uit het oog worden verloren. Zo is er geïnformeerd naar de mogelijkheid tot videoregistratie van meer colleges, waar voldoende budget voor zou moeten zijn. Daarnaast is er verzocht om duidelijkheid te scheppen over de precieze samenstelling van de groep niet-bekostigde studenten. Op de vraag hoe de faculteit het voor ogen heeft om meer publiciteit voor haar opleidingen te krijgen met een gelijkblijvend budget, werd nog geen sluitend antwoord gegeven.

Minorenbeleid

Vanuit de faculteit is er al lange tijd de wens om een nieuw minorenbeleid in te voeren. In de eindsituatie moeten het eerste en tweede jaar van de bachelor minorloos worden en zal de minor volledig in het eerste semester van het derde jaar plaatsvinden. Bij andere faculteiten bestaat dit systeem al langer. De Letterenfaculteit wil minoren meer smoel geven, het keuzemoment uit het eerste jaar halen en het makkelijker maken voor studenten om een minor aan een andere faculteit te doen. Bovendien moet de nieuwe indeling kostenbesparend zijn.

Het nieuwe minorenstelsel zal gefaseerd worden ingevoerd. Alle opleidingen hebben de taak gekregen om een concrete invulling te geven van hun eerste jaar en om een schets te maken van het tweede en derde jaar van de bachelor. Later dit najaar zal die schets geconcretiseerd moeten worden. Op basis van de plannen van de opleidingen zal worden bepaald of het nieuwe minorenstelsel vanaf het studiejaar 2016-2017 kan worden ingevoerd of nog langer uitgesteld moet worden.

Letteren Vooruit blijft de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe minorenbeleid nauwlettend volgen. Er moeten voor iedere Letterenstudent voldoende minorkeuzes blijven en het nieuwe stelsel moet ook rekening houden met studenten die op stage gaan of een periode in het buitenland verblijven.

Mastertoelatingen

In september werd ook duidelijk dat verschillende masteropleidingen in het land zogenaamde zesjesstudenten gaan weren. Dit volgt op een wetswijziging die selectie aan de poort bij masteropleidingen mogelijk maakt. Zo worden studenten met een lager gemiddelde dan een 7 voor hun bachelor bij de masters politicologie en archeologie in Leiden geweerd. De Letterenfaculteit van de RUG heeft te kennen gegeven zulke voorwaarden voorlopig niet door te voeren.

Experiment beurspromovendi

De Letterenfaculteit doet in het huidige collegejaar ook niet mee aan het experiment met beurspromovendi. Waar reguliere werknemerpromovendi gewoon loon ontvangen en een pensioen opbouwen, staan beurspromovendi niet op de loonlijst en hoeven ze niet te rekenen op sociale rechten en het opbouwen van een pensioen. Het faculteitsbestuur doet niet mee aan dit experiment vanwege de praktische reden dat er onvoldoende ruimte en begeleiding beschikbaar is. Daarnaast is er onzekerheid over het onderscheid in het traject van werknemerpromovendi en beurspromovendi. Letteren Vooruit kan zich vinden in de bezwaren van het faculteitsbestuur.

Ruimtes voor studieverenigingen

Op termijn zal de Rechtenfaculteit uit het Harmoniegebouw verdwijnen. Tot die tijd is het noodzakelijk, vanwege ruimtegebrek, dat studieverenigingen bestuurshokken delen. De faculteit wil studieverenigingen graag helpen in de zoektocht naar nieuwe ruimtes en heeft te kennen gegeven dat alle ruimtes na het vertrek van de Rechtenfaculteit opnieuw verdeeld zullen worden.


Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.