16 nov Notitie Eerstejaarsoverleg

1. Introductie

Het eerste jaar is voor de meeste studenten een jaar waarin zij niet alleen vakgerichte stof leren, maar vooral ook bevinden hoe het er op de universiteit aan toe gaat. Voor velen is het immers een vreemde of nieuwe omgeving en daarom is het van belang dat zeker de eerstejaarsstudenten aan zo weinig mogelijk problemen onderhevig raken. Om dit milieu te creëren is het van belang om te luisteren naar wat de eerstejaars studenten te zeggen hebben over het reilen en zeilen bij hun studie en aan de Faculteit.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten zich in het eerste jaar van hun bacheloropleiding gehoord voelen en om te bewerkstelligen dat de kwaliteit en optimalisering van de studie wordt gewaarborgd, is Letteren Vooruit voorstander van het invoeren van eerstejaarsoverleggen.

2. Analyse

We bieden een analyse op basis van de bestaande situatie bij twee opleidingen, zijnde Archeologie en International Relations & International Organization. Bij de hiervoor genoemde studies is een vorm van studiebreed overleg in het eerste jaar reeds aanwezig.

Eerst willen wij stellen dat opleidingscommissies moeite hebben met de huidige blue-enquetes, aangezien deze vaak een vertekend beeld van de werkelijke situatie lijken te geven. De respons is laag en de cijfers die worden gegeven bij enquetes lijken niet altijd overeen te komen met het beeld van het overgrote deel van de groep, kortom: de enquetes zijn vaker geen goede weergave van de werkelijkheid dan wel.

Bij de bacheloropleiding Archeologie vinden sinds studiejaar 2016/2017 twee eerstejaarsoverleggen plaats op initiatief van de opleidingscommissie Archeologie. Vanuit de toenmalige eerstejaarsstudenten ontstond de behoefte om een centraal moment in te plannen waarop studenten, in afwezigheid van docenten, vakken in dialoogvorm konden evalueren. Hierbij schoof de afgevaardigde van de opleidingscommissie aan (bij Archeologie is één lid van die commissie afkomstig uit het eerste jaar). Dit, omdat er volgens de studenten te weinig ruimte was in de huidige vorm van enquetering om de punten waar zij mee zaten duidelijk over te brengen. Ook werd het mogelijk om vakgerelateerde problemen van studenten die speelden duidelijk in beeld te brengen waardoor de opleidingscommissie in staat werd gesteld beter te anticiperen op deze problemen.

Bij de bacheloropleiding International Relations & International Organization wordt jaarlijks een ‘First-Year Committee’ ingesteld. Deze bestaat uit twee studenten uit elke werkgroep van de werkgroepen waarmee de studenten in het eerste jaar starten. Deze groep mensen komt twee keer bij jaar bijeen, aan het einde van elk semester. In het bijzijn van een lid van het afdelingsbestuur en leden van de opleidingscommissie overleggen de studenten in die bijeenkomsten over de beleving van verschillende aspecten van de studie en meer specifiek de vakken en docenten waar ze mee te maken hebben gehad gedurende het semester.

Dergelijke overleggen vinden ook al plaats bij de bacheloropleiding Kunst, Cultuur en Media. De opleidingscommissie van die opleiding geeft aan dat de overleggen zelf een goede manier zijn tot het effectief evalueren van vakken en docenten. Daarnaast bevestigt zij ons gevoel dat er een evaluatiemoeheid heerst onder studenten. Door de vele momenten van evaluatie van verschillende onderdelen van opleidingen bestaat er onder studenten minder drang om actief mee te werken aan evaluaties.

3. Voorstel

Letteren Vooruit stelt voor om bij elke bacheloropleiding een eerstejaarsoverleg in te voeren. Het overleg kan op verschillende manieren vormgegeven worden. In het eerste geval zou het overleg gemodelleerd zijn naar het model van International Relations & International Organization. Hier worden er aan het begin van het jaar een aantal mensen aangesteld per werkgroep bij een algemeen vak. Zij geven tijdens de overleggen hun mening, maar functioneren ook als aanspreekpunt voor studenten die hun mening kwijt willen. Naast het zijn van dit passieve aanspreekpunt kijken de afgevaardigden actief om zich heen en registreren ze zoveel mogelijk meningen ter besprekingen tijdens de overleggen.

In het tweede geval wordt het overleg gemodelleerd naar het model van Archeologie. Hier worden overleggen georganiseerd waar iedereen van het academisch jaar welkom is om zijn of haar mening te delen. De opleidingscommissies van de bacheloropleidingen kiezen welke variant ze willen gebruiken op basis van de grootte van de studie en hun inschatting van welk model het beste zal functioneren.

Voor de opleidingscommissies is bij de overleggen een actieve rol weggelegd. Ze zijn aanwezig bij de besprekingen, zorgen voor structuur en vertalen de meningen van de aanwezig studenten naar concrete punten. Deze zullen zij vervolgens omzetten in daden, door ze te bespreken met programmacoördinatoren en clusterbesturen.

Bij het organiseren van deze momenten van overleg is de voertaal afhankelijk van de voertaal van de studie en van de samenstelling van het gezelschap.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.