23 jan Brief inzake opiniestuk Eelco Runia

Geacht faculteitsbestuur,

Afgelopen weekend heeft onze fractie kennis genomen van het door de heer Runia ingezonden stuk in het NRC Handelsblad, gepubliceerd op 19 januari jongstleden. Runia, tot voor kort universitair aan onze Faculteit der Letteren, geeft in het stuk aan waarom hij heeft besloten de universiteit als staflid te verlaten. Wij vinden het als fractie spijtig dat hij ervoor gekozen heeft de faculteit te verlaten en nemen met gepaste bezorgdheid kennis van de redenen die hij hiervoor in het stuk aanvoert.

De redenen voor ontslag die Runia in zijn stuk belicht zijn divers. Hij geeft aan een gevoel van afstoting te hebben ervaren in zijn functie als universitair docent, als gevolg waarvan hij de letterenfaculteit heeft verlaten. Zo haalt hij de marktwerking en de macht van visitatiecommissies aan. Daarnaast noemt hij de werkdruk voor docenten, het gebrek aan onderzoekstijd en de verengelsing van het onderwijs.

Deze zaken zien wij op een aantal manieren terug aan de faculteit. Het blijven onderwerpen die meermaals terugkeren in discussies in de faculteitsraad en daarbuiten.

Naar aanleiding van de in het stuk genoemde redenen tot vertrek, willen wij u de volgende vragen stellen:

  • Herkent het bestuur zich in het geschetste beeld van hoe de visitaties plaatsvinden aan de faculteit?
    Wij achten het van belang de mening van het overig personeel aan de faculteit te horen aangaande de visitaties. Is het bestuur bereid een dergelijke inventarisatie te maken?
  • Herkent het bestuur zich in de kenmerken van de New Public Managment -bestuursstijl aan de universiteit, als beschreven in de brief?
  • Hoe wil het bestuur ervoor zorgen dat de faculteit een werkplek wordt met voldoende mogelijkheden voor talent en onderzoekstijd voor de staf?
  • Is het huidige allocatiemodel voldoende om de onderwijsdiversiteit aan de faculteit te waarborgen en heeft het bestuur hierover overleg met het College van Bestuur?
  • Bij geschiedenis, evenals bij andere studies, wordt een Engelse track aangeboden. Docenten worden geacht deze vakken daarom ook in het Engels te geven. Studenten van de opleiding geschiedenis geven meermaals aan dat de kwaliteit van de colleges zich in een enorme daling bevindt. Hoe wil het bestuur ervoor zorgen dat dit tegen wordt gegaan?

Wij hopen spoedig reactie te zullen ontvangen en zien antwoorden op de hierboven gestelde vragen met belangstelling tegemoet.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
namens fractie Letteren Vooruit,

Rico Tjepkema
Fractievoorzitter Letteren Vooruit

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.